Taisyklės ir sąlygos

STATAU.LT

Sąvokos

Užsakovas – darbus ar paslaugas užsakanti šalis.
Rangovas – įmonė, organizacija arba asmuo, kurie vykdo statybas, montavimo darbus pagal Užsakovo užsakymą.
Nuomotojas – įmonė, organizacija arba asmuo, kurie vykdo mechanizmų nuomos paslaugas.
Svetainė – virtuali ESTATAU.LT (interneto svetainės adresas www.estatau.lt) platforma Klientams (Užsakovams / Rangovams / Nuomotojams / ir kt.).

Pagrindinės taisyklės ir sąlygos

Statybos darbai

1. Paieškos vykdomos vienetinių darbų atlikimo įkainių principu.
2. Užsakovas pateikia visas darbams atlikti reikalingas medžiagas.
3. Darbams atlikti reikalingi įrankiai, mechanizmai ir kt. – turi būti įvertinti Rangovo pateiktoje kainoje.
4. Užsakovo paieškos skelbime kiekis nurodomas orientacinis.
5. Užsakovas bet kuriuo metu sumokėjęs 1 Eur mokestį gali „atidengti“ bet kurio Rangovo kontaktus. Jeigu įvyksta taip, kad nepavyksta susitarti su Rangovu, Užsakovui sumokėjimus 1 Eur mokestį „atidengiami“ kito jo pasirinkto Rangovo kontaktai ir t.t.
6. Užsakovas gali bet kada atidenginėti kontaktus (tiek paieškos terminui nepasibaigus, tiek po paieškos termino).
7. Po paieškos sustabdymo jos pratęsti nebegalima. Esant poreikiui – paieška skelbiama iš naujo.

Mechanizmų nuoma

8. Paieškos vykdomos vienetinių mechanizmų nuomos įkainių principu.
9. Užsakovo paieškos skelbime nurodomas orientacinis nuomos terminas.
10. Užsakovas bet kuriuo metu sumokėjęs 1 Eur mokestį gali „atidengti“ geriausią kainą pasiūlyto Nuomotojo kontaktus. Jeigu įvyksta taip, kad nepavyksta susitarti su geriausios kainos Nuomotoju, Užsakovui sumokėjimus 1 Eur mokestį „atidengiami“ kito jo pasirinkto Nuomotojo kontaktai ir t.t.
11. Užsakovas gali bet kada atidenginėti kontaktus (tiek paieškos terminui nepasibaigus, tiek po paieškos termino).
12. Po paieškos sustabdymo jos pratęsti nebegalima. Esant poreikiui – paieška skelbiama iš naujo.
13. Mechanizmų nuotraukos pateikiamos tik bendrojo pobūdžio, kad tiek Nuomotojai, tiek Nuomininkai galėtų paprasčiau paskelbti paiešką / teikti pasiūlymus. Svetainė nėra atsakinga už faktinę mechanizmų atitiktį svetainėje pateikiamoms šabloninėms nuotraukoms.

Bendrosios taisyklės ir sąlygos

14. ESTATAU.LT suteikia Klientams virtualią platformą, t. y. Svetainę, kurioje itin paprastai ir greitai Klientai (Ieškau) turi galimybę paskelbti Statybos darbų arba Mechanizmų nuomos paieškos skelbimus, o Klientai (Siūlau) teikti pasiūlymus.
15. ESTATAU.LT teikia tik technines priemones informacijos publikavimui bei pasiūlymų teikimui Svetainėje, ir jokiu būdu nedalyvaus Rangos/Nuomos ar kituose su Svetainėje siūlomais statybos darbų ir mechanizmų nuoma susijusiais sandoriais tarp Klientų (Užsakovai / Rangovai / Nuomotojai).
16. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
17. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme Paslaugos apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant paieškų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, pasiūlymų teikimą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės paslaugomis.
18. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra apibūdintos ir nurodytos kituose Svetainės skiltyse.
19. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir ESTATAU.LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi geroji verslo praktika.
20. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
21. Klientas, susipažindamas su Svetainėje esančiais Skelbimais / Paslaugomis, priimdamas Svetainėje paskelbtus pasiūlymus ar pats teikdamas skelbimus/pasiūlymus bei kitaip naudodamas Paslaugas, veikia savarankiškai, savo atsakomybe ir pats atsako už visas iš savo elgesio bei naudojimosi Svetaine kylančias pasekmes bei prievoles.
22. Bet koks informacijos paskelbimas ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikomas ESTATAU.LT pasiūlymu sudaryti sandorį.
23. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir ESTATAU.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: ESTATAU.LT – adresais, nurodytais Svetainėje, Klientui – adresais, nurodytais registracijos metu profilyje.
24. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso ESTATAU.LT.
25. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia ESTATAU.LT šias išimtines teises į tokią informaciją ar duomenis:

 • teisę bet kokia forma ar būdu panaudoti, viešai skelbti ar platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
 • teisę keisti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;
   

26. Klientas sutinka, kad ESTATAU.LT turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ar kitą informaciją, neatskleisdamas asmeninės Kliento informacijos. Klientas sutinka, kad jo Skelbimai/Pasiūlymai ir kitas Kliento publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, ESTATAU.LT ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką.
27. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, šifravimas, perprogramavimas, nukreipimas ar kitoks naudojimas be raštiško ESTATAU.LT leidimo ir nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Klientas įsipareigoja:

28. Pateikti teisingą savo asmeninę informaciją, įskaitant el. pašto adresą, kontaktinį telefono numerį ir kt.
29. Nenaudoti Svetainės ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims ar teisėtiems jų interesams.
30. Užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys:

 • neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui;
 • nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su ESTATAU.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys.
   

31. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ar ieškomas paslaugus / darbus ir t. t.
32. Saugoti Kliento prisijungimo duomenis tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientui naudotis Paslaugomis.
33. Nedelsdamas pranešti ESTATAU.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (pateiktos registruojantis Svetainėje) ar duomenų pasikeitimus, laiku atnaujinti ir pakeisti informaciją Svetainės anketoje. ESTATAU.LT Kliento atžvilgiu veiks laikydamas, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi.
34. Nedelsdamas el. paštu pranešti ESTATAU.LT, jei Kliento duomenys, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, jei buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas.
35. Skelbimus dėti Taisyklėse ir Skelbimo įdėjimo formoje ar kitur Svetainėje nustatyta tvarka. Įdėdamas Skelbimą, Klientas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Klientas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
36. Dėdamas Skelbimą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas ar pan., Klientas privalo:

 • skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse kategorijos/grupėse;
 • neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ar žodžių sekomis;
 • viename skelbime siūlyti/ieškoti vieno darbų, vieno mechanizmo nuomos, ne kelių;
 • skelbimo nuotraukose nedėti papildomų paveikslėlių (įmonės logotipas ir t.t.) ar užrašų, tik konkrečiai darbų atlikimui ar mechanizmų nuomai aktualias nuotraukas;
   

37. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Klientas patvirtina, kad jis/ji:

 • yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises;
 • supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir ESTATAU.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
 • supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Kliento duomenys, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti.
 • supranta ir sutinka, kad ESTATAU.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.
   

ESTATAU.LT teisės ir pareigos

38. ESTATAU.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

 • pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat taikomuose teisės aktuose;
 • pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis;
 • tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, ESTATAU.LT nuomone, netinkamai elgiasi;
 • to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
 • ESTATAU.LT įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;
   

39. ESTATAU.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą.
40. ESTATAU.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją ar padaryti Skelbimus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Kliento registraciją, jei, ESTATAU.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus ir t.t.
41. ESTATAU.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Svetainę ir/ar Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, keisti Skelbimus, Svetainės funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Kliento pateiktą informaciją.
42. ESTATAU.LT turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Klientams. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Klientas informuojamas Kliento nurodytu el. paštu. Šiame punkte nurodyta ESTATAU.LT teisė neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams.
43. ESTATAU.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Už tai, Klientui pareikalavus, ESTATAU.LT pateiks Klientui sąskaitą.
44. ESTATAU.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
45. ESTATAU.LT turi teisę Svetainėje, taip pat ir greta Kliento Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Klientu, informaciją ir/ar Skelbimus, išskyrus informaciją, kurią skelbti draudžia galiojantys teisės aktai.
46. ESTATAU.LT gali be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.

Mokamos paslaugos

47. Mokamos Paslaugos, jų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, skiltyje „ Pagrindinės taisyklės ir sąlygos“ . Mokamų paslaugų kaina ir kitos sąlygos taip pat gali būti nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

Asmens duomenys

48. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar ESTATAU.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis ESTATAU.LT tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis ESTATAU.LT tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse.

Atsakomybės ribojimas

49. Laikoma, kad naudojimasis Svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ir Paslaugomis galima naudotis 85 procentų laiko per metus. ESTATAU.LT neatsako už Svetainės ir Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės, ir jei dėl šių sutrikimų Klientas ar tretieji asmenys patirs nuostolius ar žalą.
50. ESTATAU.LT atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Svetainę, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.
51. ESTATAU.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
52. ESTATAU.LT nėra atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
53. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ESTATAU.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine.
54. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog ESTATAU.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų ir kt., kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.
55. ESTATAU.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 10 (dvidešimt ) eurų suma. ESTATAU.LT atsakomybės dydžio ribojimas susijęs su siūloma paslaugų kaina ir paslaugų pobūdžiu. Taisyklėse numatyti atsakomybės dydžio ribojimai netaikomi tais atvejais, kai jie atsiranda dėl ESTATAU.LT tyčios ar didelio neatsargumo.

Taisyklių keitimas, atnaujinimas

56. Kadangi Svetainė nuolat tobulinama ir vystoma, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, ESTATAU.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
57. ESTATAU.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
58. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos

59. Bet kokiu atveju - taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
60. Visi tarp ESTATAU.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
61. Klientas prašymą ar skundą dėl ESTATAU.LT svetainės veiklos raštu privalo pateikti portalui ESTATAU.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus siųsti adresu info@estatau.lt. Nesutikdamas su ESTATAU.LT atsakymu, klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu ec.europa.eu/odr.
62. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas patvirtina, jos su jomis sutinka ir galioja visą santykių tarp Kliento ir ESTATAU.LT laiką.