Privatumo politika

STATAU.LT

Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

a) KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis Svetaine. Šioje Privatumo politikoje „Svetaine“ vadiname svetainę www.estatau.lt.
2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

b) KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu ir skaidriu būdu;
 • imsimės visų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra iki galo tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
   

c) KAS MES?

1. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: info@estatau.lt.
2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

d) KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

 • kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mumis telefonu ar e. paštu, pateikdami savo nusiskundimus ar užklausas, užsisakydami mūsų prenumeratą ir kt.;
 • kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;
 • kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
   

2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Svetainė su:

 • Jūsų duomenimis, kuriuos gavome Jums naudojantis interneto svetainių mobiliosiomis aplikacijomis;
 • mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).
   

e) KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME?

1. Jūsų duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

1.1 Registravimosi ir identifikavimo. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, joje registruojatės (susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į Svetainę (pvz. keliate skelbimus, jų aprašymus, nuotraukas ir kt.). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, adresas, kitas Jūsų sukurtas ir į Svetainę įkeltas turinys (pvz. skelbimo tekstai, nuotraukos, rekomendacijos, skundai ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis (Naudojimosi taisyklės)
Duomenų tvarkymo terminas 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos.
Duomenų gauname iš Jūsų pačių;
Duomenis teikiame ar perduodame Svetainės lankytojams ir registruotiems lankytojams, kai pastarieji ir paslaugos teikėjai siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) e. paštu dėl skelbimų, kurie patalpinti Svetainėje;

1.2 Mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Jus pateikiate mums savo asmens duomenis, kai Svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma, sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis (Naudojimosi taisyklės)
Duomenų tvarkymo terminas 10 metų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos
Duomenų gauname iš Jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą;
Duomenis teikiame ar perduodame Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia Jus identifikuoti kaip Svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą Svetainėje; debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

1.3 Paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, e. paštu ar bendraudami telefonu, pateikdami savo užklausimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų ir t.t. Šiuo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, e. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, nusiskundimo ar užklausos turinys pateiktas raštu, el. paštu, telefonu (pvz. telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutartis (Naudojimosi taisyklės)
Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu
2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, e. paštu
2 metai nuo nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate telefonu 
Duomenis teikiame ar perduodame Vykdydami užklausą ar analizuodami skundą, duomenis galime perduoti teisines konsultacijas, mokėjimų ar kitas paslaugas mums teikiančioms įmonėms.

1.4 Svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus ar Jums naudojantis Svetaine sukurtus asmens duomenis. Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos g) skyriuje.

1.5 Kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas.

2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

f) AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

1. Gavę Jūsų sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums prenumeratas, pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti.
2. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis atitinkamomis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis.
3. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija.
4. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.
5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite atsiųsti mums prašymą e. paštu info@estatau.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis.

g) KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 • kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
 • kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 • tiksliniam rinkodaros orientavimui.
   

4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; 
 • analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; 
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 • socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.
   

6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama (lentelėje žemiau):

Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Prisijungusio vartotojo įsiminimas remember_web Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio Vartotojui prisijungus prie paskyros 30 dienų Unikalus ID
Slapukų naudojimo pranešimo uždarymas laravel_cookie_consent Atsiminti, kad vartotojas uždarė slapukų naudojimo pranešimo langelį Uždarius pranešimą 5 metai -
Programėlė apps Identifikuoti, kad vartotojas naudoja programėlę Vartotojui atėjus į Svetainę per mobiliąją programėlę    
Bendrų užklausų Stickey juostos uždarymas request-bar-closed Atsiminti, kad vartotojas uždarė Stickey juostą ir daugiau nerodyti Uždarius Stikcey juostą 1 mėn  
Paieškos tipo statistikos skaičiavimas searchType Skaičiuoti statistiką paieškoje Atlikus paiešką 10 sec  
Paieškos kategorijos tipo statistikos skaičiavimas searchTypeId Skaičiuoti statistiką kategorijos paieškose Atlikus paiešką kategorijoje 10 sec  
Kategorijos puslapių peržiūrėjimas selected_view_id_ Atsiminti peržiūrėjimo tipą Pakeitus peržiūrėjimo tipą 1 sec  
Paieškos puslapių peržiūrėjimas selected_view_id_search Atsiminti peržiūrėjimo tipą Pakeitus peržiūrėjimo tipą 1 sec  
Slapukų naudojimo pranešimo uždarymas cookies-policy Atsiminti, kad vartotojas uždarė slapukų naudojimo pranešimo langelį Uždarius pranešimą 5 metai  

7.   www.estatau.lt naudojamų statistinių įrankių slapukai: 

Slapukas Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas
apis.google.com NID 7 mėn.
ls.hit.gemius.pl Gdyn 8 metus
accounts.google.com NID 7 mėn.
tpc.googlesyndication.com Gdyn 5 metus

8.  Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti slapukus Klientų atžvilgiu: 

Slapukų teikėjo pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslas Detalesnė informacija ir slapukų valdymas
„Lotame“ Vartotojo reklamos įpročių stebėjimas, analizė ir apibendrinimas reklamos parodymo tikslais https://www.lotame.com/privacy/
Google „DoubleClick for Publishers“ Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/policies/technologies/managing/ 
 

9.    Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: 

 • neištrindami jų ar nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
   

10.    Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu: http://AllAboutCookies.org
 

h) KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.
3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 • trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl prenumeratų siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kt. tikslais.
   

i) KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.
2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija.

y) KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką.
3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

j) IŠORINĖS SVETAINĖS

1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ar prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

k) KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.
2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 • mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 • valstybės saugumą ar gynybą;
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • ir kt.
   

3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos k) 2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

l) KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt).

m) KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir mūsų paslaugomis.

n) KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite el. paštu – info@estatau.lt